Hur ska jag gå till väga, om jag inte kan genomföra en miljöavtalsåtgärd på grund av hot som rovdjur utgör?

Du kan precisera de godkända avtalsåtgärderna, om de mål som ställs i avtalet inte äventyras. Lämna in en fritt formulerad ansökan om precisering av åtgärder till NTM-centralen senast 15.6.

En preciserande åtgärd kan vara t.ex. att djurantalet höjs kortvarigt och betestiden förkortas så att området blir skött under växtperioden. Om det inte längre är möjligt att låta djur gå på bete på avtalsområdet kan man som ersättande åtgärd slå området och föra bort slåtteravfallet.

Jag har en förbindelse om ekologisk produktion, men jag kan inte uppfylla kravet på utevistelse för djuren på grund av hot som rovdjur utgör. Hur ska jag gå till väga?

Säkerställ utevistelsen, främst genom lämpliga lösningar som gäller stängsel och betesgång.

Du kan tillfälligt begränsa den dagliga betestiden, om tillräckliga grunder finns. Grunder för att begränsa utevistelsen kan ges av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet eller NTM-centralens expert inom ekoövervakning efter att denne har hört t.ex. rovdjurskontaktpersonen angående situationen i området.

Underrätta alltid NTM-centralens ekoexpert, om du tänker begränsa djurens utevistelse.

Jag har valt en sådan åtgärd inom ersättningen för djurens välbefinnande där långvarig betesgång för nötkreatur är ett villkor. På grund av hot som rovdjur utgör tänker jag inte släppa ut djuren på bete. Vad ska jag göra?

Om du inte kan uppfylla avtalsvillkoren, är det bäst att annullera åtgärden.

Kan hot som rovdjur utgör vara force majeure i samband med miljöavtal eller ersättningen för djurens välbefinnande?

Hot som rovdjur utgör kan betraktas som force majeure (oöverstigligt hinder) bara om tillräckliga bevis för hotet finns. Myndigheten behandlar alltid rovdjurshot från fall till fall. Ersättning betalas inte för den tid force majeure råder.

Du kan sträva efter att åberopa force majeure eller en exceptionell omständighet, om

  • du inte kan nå målen för miljöavtalet genom att ändra åtgärderna
  • rovdjuren orsakar skada mitt under betesgången och du inte kan genomföra en åtgärd som ingår i ersättningen för djurens välbefinnande.

Anmäl force majeure och exceptionella omständigheter till den behöriga myndigheten (kommunen eller NTM-centralen) inom 15 arbetsdagar från att det blev möjligt att göra anmälan. Gör anmälan skriftligen och bifoga bevis för att det är fråga om force majeure.