Kompensationsersättningen är en ettårig ersättning. Kompensationsersättning betalas för ersättningsberättigande åkerareal till aktiva jordbrukare som iakttar tvärvillkoren. Den som ansöker om stöd ska också ha åtminstone 5 hektar ersättningsberättigande jordbruksmark; i skärgårdsområdena är minimiarealen 3 hektar. Kompensationsersättning betalas också för sådana skiften som utgör annat än åker och anmäldes som permanent betesmark.

Ersättningsperiod

Den ansökta arealen ska vara i sökandens besittning och i jordbruksanvändning sist 15.6. Om dock jordbruksmark som brukas tas ur jordbruksanvändning före 31.12 måste kompensationsersättningen för dessa skiften annulleras.  Om arealen utgår ur sökandens besittning eller tas ur jordbruksanvändning på grund av ett oöverstigligt hinder (t.ex. expropriation), behöver ersättningen inte annulleras för skiftet i fråga.

Trädesbegränsning

Träda, naturvårdsåker med vall och skyddszon får sammanlagt uppges på högst 25 % av den ersättningsberättigande åkerarealen.

I trädesbegränsningen beaktas följande grödor och arealerna av dem:

svartträda, grönträda, stubbträda, naturvårdsåker (vall) och skyddszon (förbindelse fr.o.m. 2015).

Skyddszonerna i samband med miljöersättning och kompesationsersättning

Stegvis nedtrappning av ersättningen, s.k. degression

Den ersättning som betalas per hektar sjunker när gårdsstorleken växer. Sänkt ersättning betalas bara för de hektar som överstiger en viss storleksgräns.

Förhöjning till husdjursgårdar

Husdjursförhöjning beviljas en gård som uppfyller djurtäthetsgränsen 0,35 djurenheter per hektar åker som berättigar till ersättning. Permanenta gräsmarker utanför åker som har en notering om KOMP-ersättningsberättigande räknas inte in i åkerarealen. Både djurantalet och åkerarealen fastställs för samma stödår. Om djurtäthetsgränsen inte uppnås, beviljas sökanden ingen husdjursförhöjning.

Förhöjningen berörs av samma stödavdrag till följd av åkerövervakning som kompensationsersättningen, eftersom båda två är arealbaserade stöd.

Anmälan av djur

Från och med år 2016 är räkningsperioden vid beräkning av djur i samband med husdjursförhöjningen hela året, dvs. 1.1 –31.12. Förvaltningen tar fram djurantalet för nötkreatur, svin, får och getter på en gård som ansökt om förhöjning direkt från djurregistren. Gården som ansöker om stöd ska separat uppge djurantalet för fjäderfän, hästar och ponnyer på basis av bokföringsuppgifterna enligt situationen den 1:a dagen i månaden, antingen elektroniskt i Viputjänsten eller med blankett 461. Antalet broilrar kan uppges enligt situationen den 1–5 dagen (det största antalet på en av dessa dagar). 

Kom ihåg att i Viputjänsten eller på blankett 461 anmäla också de djur på en gård i sammanslutningsform som du vill att ska räknas in i ditt eget djurantal. Observera att den som gör anmälan ska vara den som ansöker om husdjursförhöjning, och inte sammanslutningen. Uppgifter som ska anmälas är förutom sammanslutningens lägenhetssignum och personen som utövar bestämmande inflytande också sammanslutningens fjäderfän, hästdjur och en uppgift om vilka registerdjur sökanden vill räkna in från sammanslutningen. Sammanslutningens handelsregisterutdrag ska dessutom ges in till kommunen i anslutning till den samlade stödansökan, eller senast med denna anmälan om djurantal, för konstaterandet av det bestämmande inflytandet. 

I samband med anmälan om djurantal ska dessutom lämnas närmare uppgifter om hästar och ponnyer.​

Anmälan om djurantal kan göras som försenad. Om den samlade stödansökan har lämnats in för sent bestäms antalet förseningsdagar i enlighet med vilkendera som är mer försenad – anmälan om djurantal eller stödansökan. Anmälan av djur sker årligen i januari-februari året efter stödansökningsåret.

Beräkningsregler med mera

Grödor som berättigar till ersättning

Följande grödor/växtgrupper och arealerna av dem berättigar till ersättning:

Spannmål, oljeväxter, proteingrödor, potatis, frilandsgrönsaker, krydd- och medicinalväxter, bär- och fruktväxter samt plantskolor för trädgårdsväxter, vallar och trädor, avtalsarealer för  specialstöd (åker och permanent betesmark), skyddszonsvall liksom vissa specialväxter.

Rätt till ersättning har inte:

Energiträd med kort omloppstid, prydnadsvide för flätning, plantskolor för skogsträd på åker, skogsbeten, skogbevuxna hagmarker, 20-åriga avtal om specialstöd (åker och övrig areal), avtalsarealer för specialstöd (övrig areal och skogsmark), miljöavtalsarealer (övrig areal och skogsmark), växthusarealer, trädgårdsland, landskapselement, arealer som tillfälligt inte odlas och arealer som inte odlas.

Ansökan om ersättning

Du kan ansöka om ersättning och förhöjning till husdjursgårdar på våren i samband med den samlade stödansökan. Förhöjningen till husdjursgårdar kan sökas endast om kompensationsersättning söks samtidigt.

Senast uppdaterad 3.4.2018.

​​​​​​​​​​​​​​​​​