Jord- och skogsbruksministeriet begränsar utevistelsen för svin i syfte att förebygga spridning av afrikansk svinpest. Att hålla svin utomhus är från och med 1.6.2018 tillåtet endast i hägn som har försetts med lämpliga dubbla stängsel eller med sådana dubbla elstängsel som satts upp i anslutning till ett befintligt stängsel eller i utehägn som har skyddats med tillräckligt stadiga konstruktioner så att frigående vildsvin inte kommer i kontakt med svin som hålls i hägn. Svin får också rastas som kopplade eller i djurparker. Det är förbjudet att hålla svin utomhus i övrigt.

Elstängsel som installeras på in- och utsidan av ett stängsel i utehägn ska kopplas till bara ett enda elstängselaggregat. Kopplingen av elstängselaggregat till de redan installerade elstängslen ska ändras omedelbart för att eliminera säkerhetsrisken. Jord- och skogsbruksministeriets meddelande 7.2.2018

Du kan senast 28.2.2018 ansöka hos NTM-centralen om understöd för uppsättande av stängsel runt utehägn för svin. Använd blankett 710 för ansökan. Understödet betalas inte på Åland. Det är möjligt att få understöd för uppsättande av stängsel av ståltrådsnät i anslutning till ett befintligt nätstängsel runt hägnet eller för att utrusta ett befintligt nätstängsel runt hägnet med elstängsel.

Stödbelopp

När ett ytterligare stängsel av ståltrådsnät sätts upp i anslutning till det befintliga stängslet runt hägnet är understödet 7,50 euro per löpmeter.

När elstängsel sätts upp i eller i anslutning till det befintliga stängslet runt hägnet är understödet 5,30 euro per löpmeter.

Understöd beviljas högst för en yta som är 1 500 kvadratmeter per svin.

Understödet beviljas som stöd enligt förordningen om de minimis-stöd inom jordbrukssektorn (kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013). Tänk på att de minimis-stöd inom jordbrukssektorn kan beviljas till ett belopp av högst 15 000 euro under en period av tre skatteår. Stängslingsunderstödet kan för sin del minska betalningen av andra de minimis-stöd inom jordbrukssektorn.

Sök stöd

Sök understöd senast 28.2.2018 hos din NTM-central. Använd blankett 710 för ändamålet. Stöd kan sökas endast på pappersblankett. NTM-centralen fattar beslut efter hand som ansökningarna blir anhängiga. Beslutsfattandet börjar i juli, så det lönar sig att genast lämna in ansökan. Svinhållning kräver att en anmälan om djurhållning har gjorts till svinregistret, stöd beviljas inte om anmälan är ogjord.

Påbörja investeringen först när ansökan har blivit anhängig vid den NTM-centralen inom vars område driftscentrumet på din gård finns. Om gården inte har något driftscentrum, lämna då in ansökan till den NTM-central inom vars område hägnet finns.

Gör investeringen senast 31.5.2018. Kraven på stängsel av ståltrådsnät och elstängsel hittar du i bilagan till statsrådets förordning 442/2017.

Efter att investeringen har gjorts kan du ansöka om utbetalning av understödet på blankett 710M, som ges in till NTM-centralen. Understödet betalas som engångsbetalning på basis av det uppsatta stängslets längd.

Understödet beviljas ur Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera). Sammanlagt 1,2 miljoner euro har reserverats för understödet. Om summan inte räcker till alla ansökningar ges företräde åt sådana sökande som håller svin för köttproduktion.

Bilagor till ansökan om understöd

  1. En situationsplan av vilken framgår stängslets placering och längd, ytan och antalet svin som kommer att gå på bete.

  2. Ett kostnadsförslag och en plan för genomförande av investeringen. Stängslets tekniska egenskaper ska framgå av planen.

  3. Om gården bedriver försäljning av griskött eller av djur behövs en kopia av sökandens deklarationsblankett 2, skattedeklaration för jordbruk (den senast inlämnade blanketten)

  4. En kopia av den deklarationsblankett på vilken sökanden har deklarerat sin inkomst av näring (den senast inlämnade blanketten)

Om sökanden är en sammanslutning eller ett samfund ska till ansökan dessutom fogas

  1. Stödsökandens handelsregisterutdrag och för en juridisk person sammanslutningens stadgar, om sökanden är ett företag som är infört i handelsregistret

  2. För en annan privat sammanslutning eller för ett offentligt samfund en utredning om namnteckningsrätten

  3. En kopia av det mötesprotokoll där sammanslutningens eller samfundets beslut om projektet och om stödansökan för projektet finns.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Aulis Kuusela 
0400 933 647
fornamn.efternamn (at) mavi.fi

 

Uppdaterad 13.10.2017

​​