Avtal som går att söka år 2018

 • Skötsel av våtmarker, (endast avtalen,som böjar 1.5.2018)

 • Skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (värdefulla vårdbiotoper med högre ersättning per hektar samt andra vårdbiotoper och naturbeten), (endast avtalen,som böjar 1.5.2018)

 • Avtal om upprätthållande av ursprungsväxter

Avtalen är 5-åriga. Lämna in ansökan om avtal till NTM-centralen senast 15.6.2018 i samband med den samlade stödansökan. Avtalsarealen ska vara åtminstone 0,3 ha. 

Bara tilläggsdjur får sökas till avtal om uppfödning av lantraser. Nya avtal kan inte sökas och befintliga kan inte delas. Till ett avtal som börjat år 2016 kan du ansöka om att utöka djurantalet ännu i år (2018). 

Ansök om avtal

Om du motsvarar definitionen för aktiv jordbrukare kan du ansöka om miljöavtal som nämnts ovan. 

Registrerade föreningar kan ansöka om avtal om skötsel av våtmarker och avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet. Vattenrättsliga sammanslutningar som avses i vattenlagen kan ansöka om avtal om skötsel av våtmarker.

Du behöver inte ingå förbindelse om miljöersättning för att kunna ansöka om miljöavtal. 

En skötselplan ska bifogas till ansökan om miljöavtal (gäller inte avtal om uppfödning av lantraser).

Miljöavtal som gäller perioden 2014–2020

 • Skötsel av våtmarker
 • Skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet (vårdbiotoper, naturbeten)
 • Åkrar för tranor, gäss och svanar
 • Uppfödning av lantraser
 • Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungssorter är en genbanksåtgärd. Avtalet kan sökas av jordbrukare som odlar en sort som har godkänts för upptagande såsom ursprungssort i Finlands nationella lista över sorterna av lantbruksväxter (listan förs av Evira).

Ersättningsbelopp

 • Avtal om skötsel av våtmark: 450 €/ha/år.
 • Avtal om skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet: 450 €/ha/år. För objekt som utgör nationellt eller regionalt värdefulla vårdbiotoper betalas förhöjd ersättning som utgör 600 euro/ha/år.
 • Avtal om åkrar för tranor, gäss och svanar: 600 €/ha/år.
 • Avtal om uppfödning av lantraser: Ingen separat utbetalningsansökan som gäller ersättningen  (anmälan till NTM-centralen) behöver längre ges in, till skillnad från den föregående perioden. 
  • Nötkreatursraser: öst-, nord- och västfinsk boskap 530 €/de/år
  • Finska hästar 300 €/de/år
  • Får 300 €/de/år
  • Finska lantrasgetter 300 €/de/år
  • Hönor och tuppar av lantras 300 €/gård/år
 • När det gäller avtal om odling av ursprungsväxter betalas årligen 400 €/växtsort i ersättning för upprätthållande.

Senast uppdaterad 3.4.2018.​​​​​​​​​​​​​​​