Du ska följa tvärvillkoren om du har ansökt om något av följande slag av stöd: sådana som EU finansierar helt och hållet (exempel: grundstöd), sådana som EU delfinansierar (exempel: miljöersättning) eller nationella (exempel: nordliga hektarstöd) jordbrukarstöd. 
 
Syftet med tvärvillkoren är att
  • säkra en hög kvalitet på livsmedel som producerats med trygga produktionsmetoder
  • säkerställa att odlad åker sköts enligt god jordbrukarsed
  • säkerställa att de åkrar som tas ur produktion förblir i gott skick med tanke på odling och miljö
  • främja djurens välbefinnande. 
Tvärvillkoren omfattar krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt en uppsättning föreskrivna verksamhetskrav. De föreskrivna verksamhetskraven bygger på lagstiftning som redan från tidigare är bindande för jordbrukarna. 
 
Du kan få statligt stöd för individuell rådgivning som tillhandahålls på gården och gäller tvärvillkoren. Stödet beviljas för rådgivning om de föreskrivna verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden, t.ex. grundvattenskydd, foder eller djurens välbefinnande. Läs mer (länk till sidan om jordbruksrådgivning)
 
Utförligare information om tvärvillkoren hittar du i guiderna om tvärvillkor (Odlingssätt och miljövillkor samt Märkning och registrering av djur, växtskyddsmedel, foder, livsmedel, anmälan om djursjukdomar och djurens välbefinnande), i kapitel 9 i ansökningsguiden samt i det regelverk som hänför sig till tvärvillkoren. Läs mer här.
  
Närmare information om kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden samt om de föreskrivna verksamhetskrav som gäller miljön ger Landsbygdsverket. Närmare information om verkställandet av och tillsynen över de övriga föreskrivna verksamhetskraven ger livsmedelssäkerhetsverket Evira.

Nitratförordningens nya krav gäller fr.o.m. 1.1.2016

Nitratförordningen (1250/2014) trädde i kraft 1.4.2015. Uppmärksamma att följande krav som föreskrivits i förordningen har gällt från och med 1.1.2016.

Krav på kompostunderlag med tät botten (Det här är ett krav enligt nitratförordningen, men det ingår inte i tvärvillkorskraven.)

  • Kompostera på ett underlag med tät botten eller se till att konstruktionerna är vattentäta. 

Inlastning

  • Lasta på ett underlag med hård botten som tål maskinernas tyngd och rörelse och från vilket du vid behov kan samla upp stallgödsel eller organiskt gödselfabrikat som ramlat ner eller sugits upp.

 Konstruktionskrav för permanenta utfodringsplatser

  • Se till att de permanenta utfodringsplatserna är täckta och avlägsna tillräckligt ofta den stallgödsel som ansamlats där. Kravet på att platsen ska vara täckt gäller dock inte permanenta utfodringsplatser i rastgårdar och rasthagar som i funktionellt hänseende finns i närheten av djurstallar.

 De undantag beträffande spridningsmängd och spridningstid som gällde cellsaft från stärkelsepotatis har slopats. Fr.o.m. 1.1.2016 gäller följande:

  • Tillåten spridningstid 1.4–31.10.

  • Fr.o.m. 1.9 får mängden kväve  som sprids i cellsaft från stärkelsepotatis vara högst 35kg/ha.

Läs också om de andra ändringarna i nitratförordningen på miljöministeriets webbplats.

Alla ändringar av tvärvillkoren för år 2016: tvärvillkorsguiden och minneslistan 2016