Vi svarar för användningen i Finland av nationella stöd samt medel från Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ, garantifonden) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU, landsbygdsfonden). Vi är ett av EU:s utbetalande organ (utbetalningsställen) och har ett nära samarbete med de utbetalande organen i övriga EU-länder och med Europeiska kommissionen.  

Ur garantifonden betalas stöd som EU finansierar helt och hållet och stöd som EU delfinansierar. Stöden ur landsbygdsfonden delfinansieras av EU och innehåller alltså både medfinansiering från EU och nationell medfinansiering. I Finland betalas dessutom nationella stöd.

Tillsynen regleras inom hela EU genom rättsakter som är gemensamma för Europeiska rådet och Europeiska kommissionen och ska iakttas i alla medlemsstater. Tillsynen omfattar de stöd som EU finansierar helt och hållet, de stöd som EU delfinansierar samt de nationella stöden.

Genom de gemensamma rättsakterna säkerställs det att tillsynen i alla medlemsstater är tillräcklig samt sker på samma sätt och med samma metoder. Kommissionen granskar medlemsländernas förfaranden och att utbetalningarna är korrekta. Det sker genom inspektioner som kommissionen utför årligen i medlemsländerna.