Lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken (1188/2014) trädde i kraft 1.1.2015. Genom lagen och de författningar som hänför sig till den verkställs lagstiftningen om tillsynen över Europeiska unionens gemensamma fiskeripolitik och påföljderna av den. Lagen om påföljdssystemet och tillsynen och de förordningar av Europeiska unionen som hänför sig till den gäller framför allt kommersiellt fiske på gemensamma havsområden och därtill hörande fångster samt fiskprodukter.

Jord- och skogsbruksministeriet styr och koordinerar tillsynen över att den gemensamma fiskeripolitiken följs samt för gemensamt med Landsbygdsverket ett register över överträdelser. Som centrala tillsynsmyndigheter fungerar Närings-, trafik- och miljöcentralen och Gränsbevakningsväsendet i samarbete med de andra tillsynsmyndigheter som nämns i lagen. Genom lagen har också de uppgifter som sköts av centrumet för fiskerikontroll överförts till Gränsbevakningsväsendet.

Förfarande vid Landsbygdsverket

Administrativa påföljder av missbruk och försummelser påförs vid Landsbygdsverket på framställning av tillsynsmyndigheten. Bestämmelser om överträdelser, avgifter och tillhörande tilläggspåföljder ingår i 7–8 kap. i lagen om påföljdssystem och tillsyn. Innan beslutet om påföljd ges hör Landsbygdsverket parten och denne har möjlighet att ge sitt svar i ärendet. Parten har rätt att överklaga Landsbygdsverkets beslut hos den behöriga förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Överträdelseavgiften är minst 100 euro och vid allvarliga överträdelser bestäms en påföljdsavgift som är minst 2000 euro. I samband med allvarliga överträdelser kan fiskefartygets befälhavare och/eller innehavaren av fiskelicens tilldelas prickar av straffkaraktär.

När antalet prickar överskrider det antal som anges i 8 kap. i lagen om påföljdssystem och tillsyn har Landsbygdsverket befogenhet att dra in fiskelicensen tillfälligt eller permanent eller förbjuda befälhavaren att vara befälhavare för fiskefartyget för en viss tid. Påföljderna förs in i överträdelseregistret för vilket Landsbygdsverket är huvudansvarig registerförare. Prickarna gallras från registret efter en bestämd tid.

Rättsregistercentralen ansvarar för uppbärandet av de överträdelse- och påföljdsavgifter som påförts vid Landsbygdsverket samt för andra verkställighetsåtgärder som hör samman med dem.