Varför görs kontroller?

Skogs- och marknadsenheten vid Landsbygdsverkets marknadsavdelning svarar för de årliga kontroller på plats av skolmjölksstödet som grundar sig på artikel 15 i kommissionens förordning (EG) nr 657/2008. Kontrollerna syftar till att säkerställa att förutsättningarna för beviljande av stöd uppfylls.

Val av kontrollobjekt

Mavi tar genom urval ut de objekt som ska kontrolleras (stödsökande, skolor, daghem) på så sätt att kontrollerna omfattar minst 5 % av alla stödsökande och av det sammanlagda utbetalda stödbeloppet i Finland under en viss period. När det gäller sökande som är kommuner eller leverantörer kontrollerar Mavi också de skolor eller daghem som är slutliga förmånstagare. 

En del av kontrollobjekten väljs slumpmässigt, medan andra väljs på basis av riskanalys. Vid riskanalysen beaktas bl.a. de olika NTM-centralernas områden, olika typer av sökande, storleken på betalningarna och resultaten av tidigare kontroller. Vid urval som grundar sig på riskanalys beaktas dessutom att ett tillräckligt belopp av offentligt stöd (jfr de ovannämnda procentkraven) kontrolleras på landsnivå.

Hur kontrollen går till

Inspektörerna är tjänstemän som är anställda vid Mavi. Mavis inspektörer har alltid ett tillsynspass (övervakningspass) eller en handling som berättigar till att utföra kontroller. Mavi meddelar en representant för objektet om kontrolltidpunkten i förväg. Tiden mellan förhandsmeddelandet och kontrollen ska vara skälig.

Vid kontrollen utreds bl.a. följande, beroende på objektet; 

 • att registeruppgifterna är korrekta
 • att mängderna stödberättigade produkter kan verifieras
 • att läsårsuppgifterna (elever, skoldagar, de icke stödberättigande matgästerna) är korrekta
 • att den andel produkter som används i matlagningen har beaktats
 • att affischen om EU:s skolmjölksstöd är synlig
 • att stödet avspeglas i det pris som betalats.

Kontrollen omspänner alltid de minst 12 föregående månaderna.  

Efter kontrollen

Mavi upprättar en inspektionsberättelse (kontrollrapport) över kontrollen. En kopia av inspektionsberättelsen skickas senare till sökanden och/eller kontrollobjektet per post. Dessutom skickas en kopia av inspektionsberättelsen till marknadsavdelningen vid Mavi som svarar för stödet. Sökanden eller en representant för kontrollobjektet har möjlighet att kommentera kontrollen efter att ha tagit emot inspektionsberättelsen. Utgående från resultatet av kontrollen beslutar inspektörerna att antingen rekommendera eller inte rekommendera att marknadsavdelningen vidtar eventuella fortsatta åtgärder.  

Exempel på brister som observerats vid kontrollerna

Vid kontrollerna har brister observerats i fråga om bl.a. följande: 

 • registeruppgifterna är inte korrekta
 • de köpta stödberättigande produktmängderna motsvarar inte det som beviljats genom stödbeslutet
 • det finns skillnader i fråga om antalet elever/barn och skoldagar/verksamhetsdagar
 • det finns skillnader i fråga om antalet icke stödberättigande matgäster och mängderna stödberättigande produkter
 • en del produkter är inte stödberättigande
 • affischen om EU:s skolmjölksstöd saknas.