Granskningar enligt viltskadelagen

I anslutning till viltskadelagen granskar Landsbygdsverket verksamheten vid kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter och Finlands skogscentrals regionenheter.

Mavi granskar de värderingar av hjortdjursskador som Finlands skogscentrals regionenheter har gjort. Granskningarna syftar till att klarlägga om värderingarna är adekvata och enhetliga i hela landet. Vid granskningarna iakttas den anvisning om terrängundersökning av hjortdjursskador som Finlands skogscentral har utarbetat och jord- och skogsbruksministeriet har godkänt.

De objekt som ska granskas väljs genom riktat slumpmässigt urval och riskanalys bland de värderingar av hjortdjursskador som ifrågavarande regionenhet inom Finlands skogscentral har utfört. Mavi rapporterar till jord- och skogsbruksministeriet om de observationer som gjorts vid granskningarna och de rekommendationer som getts till regionenheterna.

Kvalitetskontroll av granskningsverksamhet enligt lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk

Landsbygdsverket granskar de projekt som har finansierats med stöd av lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk. Granskningarna syftar till att klarlägga om den till finansieringslagen anknutna granskningsverksamheten är korrekt och enhetlig i hela landet. Vid granskningarna iakttas den anvisning om terrängundersökning som Finlands skogscentral har utarbetat och jord- och skogsbruksministeriet har godkänt.

De objekt som ska granskas väljs genom riktat slumpmässigt urval bland de projekt som ifrågavarande regionenhet inom Finlands skogscentral har granskat. Mavi rapporterar till jord- och skogsbruksministeriet om de observationer som gjorts vid granskningarna och de rekommendationer som getts till regionenheterna.

Granskning av statsbidrag

Landsbygdsverket granskar statsbidrag för skogsbruket som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat. Granskningarna gäller objekt som ministeriet har fastställt separat.

Ytterligare information:

Marko Lehtosalo

Överinspektör

Landsbygdsverket / Kontrollavdelningen

Adress: Opastinsilta 12 B, 2. krs, 00520 Helsinki

Tfn 0295 31 2397, 040 189 1891

E-post: fornamn.efternamn@mavi.fi


Juha Riippi

Överinspektör

Landsbygdsverket / Kontrollavdelningen

PB 405, 60101 Seinäjoki

Besöksadress: Alvar Aallon katu 5, 60100 Seinäjoki