Ett villkor för betalningen av jordbrukarstöd är att åtminstone fem procent av gårdarna som ansökt om stöd övervakas årligen. Genom att göra så behåller Finland rätten till EU:s medfinansiering av de stöd som helt eller delvis finansieras av EU. Syftet med övervakningen är att säkerställa att stödvillkoren följs. Avsikten är också att garantera jordbrukarnas rättsskydd och rättvisa behandling inom förvaltningen.

NTM-centralen kontrollerar, Mavi styr

Gårdskontrollerna utförs i huvudsak av NTM-centralernas inspektörer. Övervakningar av tvärvillkor utförs också av regionförvaltningsverkens länsveterinärer.

Landsbygdsverket (Mavi) styr och administrerar övervakningen av jordbruksstöd. Anvisningar om övervak-ningen av tvärvillkor ges också av Evira och Tukes.

När det gäller övervakningarna på Åland informerar Statens ämbetsverk på Åland och landskapsregeringen mer på sina webbplatser.

Inspektören har alltid ett övervakningspass

Inspektören har rätt att granska de handlingar och den bokföring samt de produktionsbyggnader och anord-ningar som är en förutsättning för att stöd ska beviljas. När inspektören besöker gården har han eller hon med sig ett övervakningspass försett med fotografi eller en separat fullmakt. Du kan be inspektören visa upp övervakningspasset eller fullmakten om du vill vara säker på att inspektören har rätt att utföra kontroll.

Alla ansökningar kontrolleras administrativt

Förutom den övervakning som utförs på gårdarna utförs det också administrativa kontroller både vid kommunen och vid NTM-centralen. Alla ansökningar granskas vid kommunen när de har lämnats in. Vid kommunen kontrolleras till exempel att du är aktiv jordbrukare, att du har lämnat in stödansökan i tid och att din ansökan innehåller de bilagor som krävs.

Också Mavi granskar ansökningar med hjälp av dubbelkontroller (korsgranskningar). Vid dubbelkontrollen jämförs uppgifterna i landsbygdsförvaltningens datasystem med uppgifterna i din inlämnade ansökan. Granskningen gäller till exempel om arealerna av de skiften du uppgett motsvarar skiftets senast digitaliserade areal.