Sättet att räkna ut återbetalningarna

Sucros Oy tog tidigare ut cirka 60 % av produktionsavgiften av odlarna och betalade själv resterande cirka 40 %. Landsbygdsverket har av Sucros Oy fått information om kvantiteterna sockerbetor som levererades till företaget åren 1999–2000 och de mängder vitsocker som framställdes av dem, och på basis av denna information samt de uppgifter som sökanden anmält har Landsbygdsverket räknat ut beloppen av produktionsavgifter som ska återbetalas till säljare av sockerbetor. 

Både mängden A-socker och mängden B-socker inverkar på återbetalningen för år 1999.  Det berörda regleringsårets koefficient för beräkning av tilläggsavgiften har ändrats i rådets förordning (EU) nr 2018/264. Tilläggsavgiften räknas ut genom att man adderar A-basproduktionsavgiften, B-basproduktionsavgiften och B-tilläggsavgiften och multiplicerar summan med koefficienten för beräkning av tilläggsavgiften som ursprungligen var 0,18506. Enligt förordning (EU) nr 2018/264 är koefficienten nu 0,10034. Återbetalningen till säljare av sockerbetor är 60 % av skillnaden mellan den avgift som togs ut tidigare och den avgift som beräknats på basis av den nya tilläggsavgiftskoefficienten. Det här betyder att om den genomsnittliga producerade kvantiteten socker var 40 ton, är återbetalningen för 1999 cirka 80 euro utan ränta.  

Enbart kvantiteten B-socker inverkar på återbetalningen för år 2000. B-tilläggsavgiften för det berörda regleringsåret 2000/2001 har fastställts på basis av den producerade kvantiteten B-socker. B-tilläggsavgiften var tidigare 130,998 €/ton, då den nu är 111,114€/ton. Återbetalningen till säljare av sockerbetor är 60 % av skillnaden mellan den avgift som togs ut tidigare och den avgift som beräknats på basis av den nya tilläggsavgiftskoefficienten. Med andra ord ger 4,2 ton B-socker en återbetalning om cirka 50 euro för år 2000. 

Räntan på återbetalningen för regleringsåret 1999/2000 är 1% och räntan på återbetalningen för regleringsåret 2000/2001 är 2%. Räntan bestäms enligt paragraf 93 i tullagen (304/2016): den årliga referensräntan minskad med två procentenheter.  Räntan har beräknats från och med förfallodagarna i de beslut om produktionsavgifter som fattats för Sucros Oy fram till datumet då återbetalningarna inleddes, dvs. 13.9.2018.

Ytterligare upplysningar:

Eveliina.viitanen@mavi.fi       tfn 029 531 2365​


Återbetalning av produktionsavgifter för socker​

Produktionsavgifter för socker återbetalas till säljare av sockerbeta för åren 1999–2000. Europeiska unionen betalar tillbaka sammanlagt cirka 700 000 euro i produktionsavgifter för socker och isoglukos i Finland. Andelen som betalas tillbaka till säljarna av sockerbetor utgör 60 procent av produktionsavgifterna för socker. Den resterande återbetalningen går till sockerindustrin.

På beloppen som återbetalas tillkommer dessutom ränta, förutsatt att statens tilläggsbudget för 2018 godkänns i riksdagen. Återbetalningarna görs hösten 2018.

Produktionsavgifter för socker och isoglukos togs ut av sockerindustrin som ett led i det system med produktionskvoter för socker som var i kraft inom Europeiska unionen fram till år 2017. Industrin uppbar i sin tur en del av produktionsavgifterna för socker av säljarna av sockerbetor. Ingen andel av produktionsavgifterna för isoglukos har tagits ut av säljarna av sockerbetor, och därför återbetalas de i sin helhet till industrin.

EU-domstolen avkunnade den 9 februari 2017 sin dom i målet C-585/15, genom vilken den ogiltigförklarade kommissionens förordningar om fastställande av produktionsavgifter och koefficienten för att beräkna tilläggsavgiften för socker för regleringsåren 1999/2000 och 2000/2001. Av den orsaken har Europeiska kommissionen räknat om produktionsavgifternas belopp och koefficienten för att beräkna tilläggsavgiften och de har fastställts i rådets förordning (EU) nr 2018/264.

Korrigeringen av produktionsavgifterna för 1999 års skörd gäller den koefficient för tilläggsavgiften som räknas ut på basis av A- och B-basproduktionsavgifterna samt B-tilläggsavgiften. 

Korrigeringen av produktionsavgifterna för 2000 års skörd gäller enbart B-tilläggsavgiften. Berättigade till återbetalning är de aktörer (inklusive delägare i dödsbon och lantbrukssammanslutningar) som har sålt sockerbetor till sockerindustrin av 1999 års skörd och/eller som sålt B-sockerbeta till sockerindustrin av 2000 års skörd. I Finland finns det sammanlagt cirka 3000 aktörer som har rätt till återbetalning. Beloppet som återbetalas till säljare av sockerbetor uppgår i Finland till sammanlagt cirka 400 000 euro.

 

Ofta ställda frågor

Måste jag anteckna uppgifter om skörden, mängderna sålda sockerbetor eller mängderna odlade sockerbetor i ton på blanketten?

Nej det behövs inte. Av sockerfabriken har Mavi fått information om de mängder som sålts till fabriken och den mängd raffinerat socker som utvunnits av dem och på basis av den mängden räknas återbetalningarna ut. Den som vill kan på blanketten anteckna de skördeperioder då personen i fråga har haft ett leveranskontrakt med sockerfabriken, men det är inget krav.

Hur går jag till väga om det har gjorts generationsväxling på gården 1999–2000 eller senare?

Betalningarna erläggs till de personer som har sålt sockerbeta. Återbetalningarna är personliga, inte gårdsspecifika. Om till exempel överlåtaren har odlat sockerbetor år 1999, och efter det övertagaren, betalas 1999 års återbetalningar till överlåtaren och 2000 års återbetalningar till övertagaren. Båda två ska därför fylla i en egen blankett och skicka den till Landsbygdsverket. Det är skäl att redogöra om sådana fall i punkten ”Tilläggsuppgifter” på blanketten. Om däremot generationsväxlingen har skett efter år 2000 inverkar den inte alls på återbetalningarna. Med andra ord betalas återbetalningarna till den person som de facto sålde sockerbetor de ovan nämnda åren.

 

Hur går jag till väga om jag fått fel blankett?

Du kan skriva ut en ny blankett på Mavis webbplats och skicka den till Landsbygdsverket. Det finns tre slag av blanketter: till enskilda odlare (Blankett 1), till dödsbon (Blankett 2) samt till övriga aktörer (Blankett 3), såsom lantbrukssammanslutningar, föreningar, aktiebolag, skolor och så vidare.

 

När det gäller dödsbon och andra motsvarande fall, måste då en kopia av hela bouppteckningsinstrumentet skickas till Mavi?

Av bouppteckningsinstrumentet och andra motsvarande dokument behöver Mavi bara den del som visar skiftesandelarna i dödsboet eller motsvarande. På så sätt kan vi bekräfta mottagarna till återbetalningarna och styra beloppen till respektive person. Den som vill kan täcka över känslig information i bouppteckningsinstrumentet.

 

Ett dödsbo har odlat åren 1999-2000 och efter det har dödsboet skiftats. Hur söks
återbetalningen?

Återbetalningen hör till dödsboets delägare. Delägarna kan befullmäktiga en av delägarna att anmäla allas uppgifter på blankett 2. Vi rekommenderar det här alternativet. Då ska dödsboet också skicka in den fullmakt där delägarna befullmäktigar en av delägarna att anmäla uppgifterna. Alternativt kan också var och en delägare separat anmäla sina egna uppgifter på blankett 2.

 

Jag har odlat sockerbeta 1999-2000, men inte fått någon blankett med posten. Hur ska jag gå till väga?

Ni kan skriva ut anmälningsblanketten och skicka den till Mavi. 

 

Kan jag skicka uppgifterna på något annat sätt än på anmälningsblanketten?

Nej, uppgifterna måste skickas med Mavis blankett.

 

Måste anmälningsblanketten vara framme hos Mavi 25.5.2018, eller räcker det att den är poststämplad då?

Nej, det räcker inte. Blanketten måste vara framme hos Mavi 25.5.2018.

 

Kan jag lämna in blanketten till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet? 

Nej, blanketten måste skickas in direkt till Mavi.

Om jag inte kan skriva ut blanketten och inte har fått något brev, vad gör jag då?

Blanketten kan skrivas ut på Mavis webbplats. Om du inte har möjlighet att skriva ut kan du be att få blanketten skickad, med e-post på adressen markkinaosasto(at)mavi.fi genom att meddela oss dinadress, eller per telefon.

När betalas pengarna?

Hösten 2018.

 

Förfrågningar

I första hand med e-post på adressen markkinaosasto(at)mavi.fi. Per telefon kan ytterligare upplysningar begäras på numret 0295 31 25 09 fram till ansökningstidens utgång, måndagar och onsdagar kl. 12–14 samt de två sista dagarna av ansökningstiden.   

 

Mediernas frågor:
Överinspektör Eveliina Viitanen
0295 31 2365
fornamn.efternamn@mavi.fi