Om stöd har betalats utan grund eller till ett alltför stort belopp, återkrävs det. Stöd har betalats utan grund t.ex. när det vid tillsynen eller annars framgår att stödvillkoren inte har iakttagits. Den myndighet som har beviljat stödet beslutar om återkravet. Återkravet riktas till den stödtagare som stödet har betalats till. 

Innan beslut om återkrav fattas hör stödmyndigheten stödtagaren i enlighet med förvaltningslagen (434/2003). Till stödtagaren sänds ett brev för hörande där stödtagaren ges tillfälle att lämna in en egen redogörelse för saken. Stödmyndigheten beslutar om återkrav även om stödtagaren låter bli att besvara hörandet inom utsatt tid.

Beslutet om återkrav av stöd fattas alltid skriftligen. Av beslutet framgår vilket stödbelopp som återkrävs, vilken räntan är, hur återkravet sker och vilka grunderna för återkravet är.

Till beslutet om återkrav fogas en anvisning om sökande av ändring. Den innehåller närmare instruktioner om hur och inom vilken tid ändring ska sökas i återkravsbeslutet.  Ändring kan sökas genom att en begäran om omprövning riktas till NTM-centralen och/eller genom att besvär lämnas in till förvaltningsdomstolen.  Det är möjligt att överklaga återkravsbeslut ända upp till högsta förvaltningsdomstolen.

Ränta tas ut på återkravsfordringar, och eventuellt tas också dröjsmålsränta ut. Bestämmelser om indrivningsräntan och dröjsmålsräntan finns i lagstiftningen om respektive stöd. När det gäller jordbrukarstöd är räntan fast (6 %) och ingen separat dröjsmålsränta tas ut. När det gäller stöden för landsbygdsutveckling (projekt- och företagsstöd samt investeringsstöd för basjordbruk) tas det ut dels en ränta som baseras på referensränta, dels dröjsmålsränta. Om återkravet beror på att myndigheten gjort en felaktig utbetalning, t.ex. på grund av ett tekniskt fel, kan räntan jämkas eller så tas ränta inte alls ut.

Vid återkrav kan indrivningssättet vara kvittning mot sådant stöd som betalas ut senare eller betalning med inbetalningskort.  Om stödtagaren inte betalar en återkravsfordran trots betalningspåminnelser, överförs fordran till utsökningsmyndigheterna för indrivning.