Ansök om utbetalning av stöd för icke-produktiva investeringar (mångfunktionella våtmarker eller inledande röjning och stängsling av värdefulla vårdbiotoper) hos den NTM-central som beviljat stödet. Den NTM-central som fattat stödbeslutet ger vid behov råd om hur ansökan fylls i.
 
Du kan ansöka om utbetalning av stöd för icke-produktiva investeringar högst två gånger om året. Stödet betalas på basis av de faktiska stödberättigande kostnaderna (tillämpas inte på stöd som beviljats som engångsersättning). För att den sista stödposten och ett stöd som beviljats som engångsersättning ska betalas ut krävs det att investeringen i sin helhet har genomförts i enlighet med stödbeslutet.
 
Läs noga igenom ansökan om utbetalning och ge också in de bilagor som behövs. 

Kontroller i anslutning till betalningen

NTM-centralen granskar stödansökan och bilagorna till den samt eventuellt de övriga dokument som inverkar på fattandet av beslut.

Alla kostnader som ingår i stödtagarens ansökan granskas.  Om din ansökan om utbetalning innehåller sådana kostnader som inte är stödberättigande, kan du bli tvungen att betala sanktion.
 
NTM-centralen granskar stödobjektet i samband med att ansökan om utbetalning behandlas. NTM-centralen underrättar om kontrollbesöket i förväg. Vid kontrollbesöket granskas alla dokument (bl.a. anbudsförfrågningar, kvitton, bokföring, tillstånd och andra myndigheters övervakningsprotokoll) samt själva genomförandet (bl.a. de material som använts och arealen).

Betalningen av stöd förutsätter att:

  • du har genomfört den icke-produktiva investeringen och betalat kostnaderna för den
  • det finns en specificerad faktura över de kostnader som ersätts och ett verifikat över att fakturan har betalats. Om betalningen inte grundar sig på faktura ska det finnas ett specificerat kvitto. Den anskaffning som gjorts ska framgå i detalj av betalningshandlingarna
  • utgiften har registrerats i bokföringen, eller i anteckningarna när det gäller en skattskyldig som inte är bokföringsskyldig
  • det stödbelopp som betalas ut under stödåret är minst 100 euro.

NTM-centralen avbryter utbetalningen av stöd och återkräver stödet, om stödvillkoren inte uppfylls. Investeringen ska genomföras inom den tidsfrist som nämns i stödbeslutet. NTM-centralen kan bevilja förlängning av fristen för genomförande av investeringen. Förlängningen kan vara högst ett år. Förlängning kan begäras genom en fritt formulerad ansökan eller t.ex. på blankett 501. Den NTM-central som fattat stödbeslutet ger vid behov råd om hur blanketterna fylls i.