Använd e-tjänsten Hyrrä för att ansöka om utbetalning av investeringsstöd för jordbruk och om tillstånd att lyfta lån. Lämna in ansökan till den NTM-central som beviljat stödet. NTM-centralen ger vid behov råd om hur ansökan fylls i.

Läs noga igenom ansökan om utbetalning och ge också in de bilagor som behövs.

NTM-centralen betalar ut understödet och beviljar tillståndet att lyfta lån på basis av de faktiska stödberättigande kostnaderna. I fråga om stödobjekt som delfinansieras av EU ska du till ansökan om utbetalning eller ansökan om tillstånd att lyfta lån foga kopior av kvittona, och i fråga om stödobjekt som finansieras nationellt ska du bifoga samlingslistor blankett 2331. Samlingslistorna ska också vara jämförbara med bokföringsverifikaten. 

Understöd för byggande kan betalas ut och räntestödslån lyftas i högst fem poster (första och sista posten minst 20 %). När det gäller markförvärv och andra objekt är posterna två stycken.

Utbetalning av sista posten eller lyftande av lånet förutsätter att bygginvesteringen i sin helhet har genomförts i enlighet med stödbeslutet.

Besök för kontroll av utbetalningen

NTM-centralen granskar stödansökan och bilagorna till den samt eventuellt de övriga dokument som inverkar på fattandet av beslut. Om din ansökan innehåller sådana kostnader som inte är stödberättigande, kan du bli tvungen att betala sanktion till NTM-centralen.

NTM-centralen granskar stödobjektet i samband med att ansökan om utbetalning behandlas. NTM-centralen underrättar om kontrollbesöket i förväg. Vid kontrollbesöket granskas alla dokument (bl.a. anbudsförfrågningar, kvitton, bokföring, försäkringar, tillstånd och andra myndigheters övervakningsprotokoll) samt själva genomförandet (bl.a. gårdsplaner, byggnader, maskiner och anordningar samt djurens välbefinnande). NTM-centralen avbryter utbetalningen av stöd och återkräver stödet, om stödvillkoren inte uppfylls.

Förlängning av tiden för genomförande av investeringen

Investeringen ska genomföras inom den tidsfrist som nämns i stödbeslutet. NTM-centralen kan två gånger bevilja förlängning av tiden för genomförandet. Förlängningen kan vara högst ett år i sänder. Förlängning kan begäras på blankett
501.