Använd blankett 2330 för att ansöka om tillstånd att lyfta räntestödslån som beviljats i samband med startstöd till unga jordbrukare. Ge in ansökan till den NTM-central som beviljat stödet.
 
NTM-centralen betalar utan särskild ansökan om utbetalning ut startstödet i två poster. Den andra posten betalas ut efter det att det åtagande som förutsätts i lagen (utbildning och arbetserfarenhet) har fullgjorts. Den NTM-central som fattat stödbeslutet ger vid behov råd om hur ansökan fylls i. 

Den första understödsposten betalas den första betalningsdagen efter det att stödet beviljats. Understödsdelen av startstödet betalas i två lika stora poster den sista mars eller den sista oktober.

  • Om jordbruket etableras efter det att stödet beviljats, betalas den första understödsposten den första betalningsdagen efter etableringen.
  • Om jordbruket etableras innan stödet beviljats och det är mindre än två månader efter beviljandet till den första betalningsdagen, betalas den första understödsposten den andra betalningsdagen efter det att stödet beviljats.

Den andra understödsposten betalas när du har gett in till NTM-centralen en utredning om arbetserfarenheten och utbildningen.

Närmare bestämmelser om utredningens innehåll finns i 8 § 3 mom. i lagen om strukturstöd till jordbruket. Den andra understödsposten betalas utan någon separat ansökan om utbetalning.

Läs noga igenom ansökan om tillstånd att lyfta räntestödslån och ge också in de bilagor som behövs. 

NTM-centralen granskar stödansökan och bilagorna till den samt eventuellt de övriga dokument som inverkar på fattandet av beslut. NTM-centralen avbryter utbetalningen av stöd och återkräver stödet, om stödvillkoren inte uppfylls. Stödet återkrävs t.ex. om stödtagaren inte har uppfyllt utbildningskravet inom föreskriven tid.